Terms of Use

ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СЛЕДНИВЕ РОКОВИ И УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ПОРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ ОВАА ВЕБ СРАНИЦА.

Сите корисници на оваа страница се согласуваат дека пристапот и користењето на страницата подлежи на следниве рокови и услови, како и на други применливи закони. Доколку не се согласувате со овие рокови и услови, ве молиме да не ја користите оваа страница. 

Овие рокови и услови може да бидат променети од страна на Vape Shop MK во секое време. При секоја посета на страницата треба да проверувате дали има промени.

Политики за користење на системот за електронска трговија.

Со самиот пристап на интернет страницата на Vape Shop MK и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

Vape Shop MK ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Vape Shop MK ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Vape Shop MK не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Vape Shop MK ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Vape Shop MK за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line плаќање.

3. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ

Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку Македонска Пошта АД Скопје, Глобко Логистик Скопје, Карго Експрес, Спиди Деливери на адресата која е наведена во порачката.

Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата.
Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка.

За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да не контактирате телефонски или да поставите прашање во делот за контакт.

4. ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
 
Vape Shop MK не врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.

5. АВТОРСКО ПРАВО

Целата содржина на оваа страница, вклучувајќи ги, но без ограничувања и текстот, графиката или кодовите се заштитени со авторско право според авторското право на Македонија и други авторски права, и е во сопственост или лиценцирана за Vape Shop MK. Не се дозволува електронското копирање, преземањето и печатењето содржина на оваа страница ниту за ваша лична или некомерцијална употреба. Која и да е друга употреба е строго забрането, освен до колку постои дозвола од Vape Shop MK. Исто така, се согласувате да не менувате и да не бришете никакви забелешки во однос на сопственоста од содржината преземена од оваа страница.

6. ТРГОВСКИ ОЗНАКИ

Сите трговски ознаки, ознаки за услугата и трговски називи употребени во страницата, регистрирани или не, се во сопственост Vape Shop MK

7. ГАРАНЦИИ

ОВАА СТРАНИЦА, МАТЕРИЈАЛИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ НА СТРАНИЦАТА СЕ ДОСТАВЕНИ „КАКО ШТО СЕ“ И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КОЈ И ДА Е ВИД, ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ. ДО НАЈВИСОКОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, VAPE SHOP MK СЕ ОДРЕДКУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ, ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНАТА КОНКУРЕНТНОСТ И СООДВЕТНОСТ ЗА ОСОБЕНА НАМЕНА  И НЕПОВРЕДУВАЊЕ. VAPE SHOP MK НЕ ПРЕТСТАВУВА И НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА функциите содржани во оваа страница ќе бидат непрекинати и нема да содржат грешки, дека дефектите ќе бидат отстранети, или дека оваа страница или серверот кој ја прави страницата достапна не содржат вируси или други штетни состојки. Vape Shop MK не дава никакви гаранции поврзани со употребата на материјали во оваа страница, во смисла на нивната точност, прецизност, соодветност, корисност, навременост, сигурност или друго.

8. Земање од гаранцијата

ОВАА СТРАНИЦА, МАТЕРИЈАЛИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ НА СТРАНИЦАТА СЕ ДОСТАВЕНИ „КАКО ШТО СЕ“ И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КОЈ И ДА Е ВИД, ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ. ДО НАЈВИСОКОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, VAPE SHOP MK СЕ ОДРЕДКУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ, ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНАТА КОНКУРЕНТНОСТ И СООДВЕТНОСТ ЗА ОСОБЕНА НАМЕНА  И НЕПОВРЕДУВАЊЕ. VAPE SHOP MK НЕ ПРЕТСТАВУВА И НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА функциите содржани во оваа страница ќе бидат непрекинати и нема да содржат грешки, дека дефектите ќе бидат отстранети, или дека оваа страница или серверот кој ја прави страницата достапна не содржат вируси или други штетни состојки. Vape Shop MK не дава никакви гаранции поврзани со употребата на материјали во оваа страница, во смисла на нивната точност, прецизност, соодветност, корисност, навременост, сигурност или друго.

9.Ограничување на одговорноста

VAPE SHOP MK НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА НИКАКВИ ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОШТЕТУВАЊА, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ТИЕ ПОТЕКНУВААТ ОД ДОГОВОР, ОД ПРЕКРШОК ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, КОИ РЕЗУЛТИРААТ ОД УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА  УПОТРЕБА НА ОВАА СТРАНА  ИЛИ МАТЕРИЈАЛИТЕ НА ОВАА СТРАНА ИЛИ ПОТЕКНУВААТ  ОД ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ, ДУРИ И АКО VAPE SHOP MK БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТИТЕ ДА СЕ ПОЈАВАТ ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА. ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ И ДА НЕ ДОЗВОЛАТ ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ТАКВИТЕ ОШТЕТУВАЊА, ПА НАВЕДЕНОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧОК МОЖЕБИ И НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС.

10. Печатни грешки

Ако за некој производ на Vape Shop MK е наведена погрешна цена, Vape Shop MK го задржува правото да одбие или да ги откаже сите нарачки за производите наведени со погрешна цена.  Vape Shop MK го задржува правото да ги одбие или откаже сите такви нарачки, без оглед дали нарачката била потврдена и дали се повлечени пари од вашата кредитна картичка. Ако од вашата кредитна картичка се веќе повлечени пари за  купување, а вашата нарачка е откажана, Vape Shop MK ќе издаде кредит на сметката на Вашата  крдитна картичка или ќе понуди сторнирање на погрешниот износ на цената. Доколку биде направена погрешна уплата а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.

11. Времетраење; Раскинување

Овие рокови и услови важат за Вас при вашиот пристап до страницата и/или извршувањето на постпаката на регистрација или купување. Овие рокови и услови, или кој и да е дел од нив, може да бидат прекинати од страна на Vape Shop MK без известување и во секое време, од која и да е причина. Одредбите кои се однесуваат на Авторските права, Трговската ознака, Иземањето, Ограничувањето на одговорноста, Обештетувањето и Разно ќе важат и по какво и да е раскинување. 

12. Известување

Vape Shop MK може да Ви достави известување преку електронска пошта, како  општо известување на страницата, или на друг сигурен начин на адресата што сте ја доставиле до Vape Shop MK.

13. Користење на овој сајт

Вашето користење на оваа страница треба во сите аспекти да биде усогласено со законите на државата Македонија без оглед на изборот на законските одредби, а е со Конвенцијата на ОН од 1980 година, која се однесува на договори за меѓународна продажба на стоки. Се согласувате дека правната надлежност  и местото кои и да е законски постапки, кои директно или индиректо потекнуваат  или се однесуваат на оваа Страницата  (вклучувајќи ги, но без ограничување, и купувањето на  производите на Vape Shop MK) ќе биде лоцирана во државните или федералните судови лоцирани во Скопје, Македонија. Која и да е постапка или рекламација во врска со страницата (вклучувајќи го, но без ограничување, и купувањето на производите на Vape Shop MKs) мора да започне во текот на една недела (1) по рекламацијата или постапката. Неинсистирањето, од страна на Vape Shop MK строгата примена на која и да е одредба од овие рокови и услови нема да се смета за изземање на било која одредба или право. Ниту однесувањето меѓу страните, ниту пак деловната практика нема да дејствуваат во насока на менување на овие рокови и услови. Vape Shop MK може да ги додели своите права и должности кои произлегуваат од овој Договор на која и да е страна во кој и да е момент без да Ве извести за истото. 

14.Содржина генерирана од корисникот

Вознемирувањето на оваа страница, на кој и да е начин и во која и да е форма, вклучувајќи преку електронска пошта, разговор, или употреба на непристојни или навредливи зборови е строго забрането. Имитирањето на другите, вклучувајќи го Vape Shop MK, негов вреаботен или пртставник, како и други членови или посетители на страницата е забрането. Не смеете да преземате, да дистрибуирате, или на друг начин да објавите, преку оваа страница, никаква содржина која е погрдна, клеветничка, непристојна, заканувачка, загрозувачка во однос на правата на приватност или на објавување, навредлива, насилна, незаконска, или неповолна на кој и да е друг начин, која би можела, да претставува или да охрабрува е кривично дело, да ги повреди правата на која и да е страна, или која би можела на кој и да е начин да предизвика кривична одговорност или повреда на закон. Не можете да преземете никаква комерцијална содржина  на страницата ниту пак да ја користите оваа страница за да барате од други да се придружат или да станат членови за која и да е комерцијална, услужна или друга онлајн организација.

15. Иземање од учество

Vape Shop MK во никој случај не одговара за содржината на кои и да е известувања и материјали постирани на или креирани од корисниците кои пристапуваат до оваа страница. Признавате дека давајќи ви ја можноста до ја видите и дистрибуирате содржината креирана од корисници на оваа страница, Vape Shop MK е само пасивен извршител на таа дистрибуција и не презема никакви обврски или одговорност во врска со која и да е содржина или активности на страницата. Сепак, Vape Shop MK го задржува правото да ги блокира или отстрани сите информации или материјали што ги смета  за  (a) навредливи, клеветнички или непристојни, (б) лажни, измамнички или погрешни (в) повреда на авторско право, трговска ознака или право на друга интелектуална сопственост на другиот или (г) навредливи или на друг начин неприфатливи за Vape Shop MK според неговата дискретна одлука.

16. Обештетување

Се согласувате да ги обесштетите, да ги браните и заштитувате Vape Shop MK, неговите служеници, директори, вработени, претставници, издавачи на лиценци и доставувачи од какви и да е загуби, трошоци, оштетувања или трошоци, вклучувајќи ги разумните адвокатски трошоци, кои резултираат од каква и да е повреда на овие рокови и услови или од каква и да е дејност поврзана во вашата сметка (вклучувајќи небрежност или несоодветно однесување) од вас или кое и да е лице кое пристапува до страницата користејќи ја Вашата корисничка сметка на Интернет. 

17. Линкови со трети страни

За да им понудиме квалитет на нашите посетители, Vape Shop MK може да се поврзе со страници со кои управуваат трети страни. Сепак, дури и ако третата страна е поврзана со Vape Shop MK, Vape Shop MK нема никаква контрола врз овие поврзани страни, зашто сите тие имаат свои практики на приватност и собирање податоци, независно од Vape Shop MK. Овие поврзани страници се само за Ваша референца и поради тоа им пристапувате на свој ризик. Како и да е, Vape Shop MK настојува да го одржи интегритетот на својата веб страница и линковите ставени на неа, и поради тоа замолува за какви и да е повратни информациине само на својата страница, туку и со страниците со кои е порзан  (вклчувајќи ги случаите кога некој линк не функционира).

18.Дополнително

Производите на Vejp Shop MK не се наменети за дијагностицирање, третирање, лекување или спречување на која и да е болест. Информациите и дадените изјави служат за подучување и не се наменети како замена на советот од вашиот лекар. Купувајќи ги овие производи, се согласувате да ги употребувате на свој ризик. Под никакви околности Vape Shop MK не е директно или индиректно одговорен за каква и да е загуба или оштетување кое е или се смета дека е предизвикано од употребата или користењето на кој и да е производ на оваа страница. Нашите производи се наменети замо за ВОЗРАСНИ, лица, постари од 18 години. Нашите производи не треба а ги користат лица кои не ја достигнале возраста на која пушењето е дозволено според државата во која живеат. Други групи кои треба да консултираат лекар пред да ги употребат нашите производи ги вклучуваат (но не се ограничени на): Лицата кои страдаат од срцеви заболувања или висок крвен притисок. Бремени жени и доилки, како и жени кои планираат бременост. Лицата алергични на никотин или на други производи базирани на пропилен гликол.

ЗАБРАНЕТА Е ПРОДАЖБАТА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА. Производите кои се продаваат на оваа страница може да содржат никотин, супстанца која што предизвикува силна зависност. Предупредување: овој производ може содржи никотин. Производите кои се продаваат на оваа страница се наменети за возрасни лица над дозволената возраст од 18 години. За да ги купите овие производи мора да бидете на возраст на која во вашето место на живеење е дозволено пушењето. Пред употребата консултирајте се со Вашиот лекар.

 E-течноста на оваа веб страница може да содржи пропилен гликол и/или растителен глицерин, никотин и вештачки вкусови. Нашите производи може да бидат отровни ако се внесат преку устата или не се користат специфично во препорачаните Електронски Цигари и Апарати за Испарување на Е-Течност. Производите што ги продава Vape Shop MK се порзани со забрана за пушење на лица под 18 годишна возраст и не се наменети за лекување, превенција или излекување на која и да е болест или состојба.

E-течностите се наменети специфично за употреба за во Електронска Цигара или Вејп Апарат и истите несмеат да се употребуваат за било каква употреба освен оваа намена.

Електронските Цигари и Вејп апарати се наменети специфично за употреба со Е-Течност и истите несмеат да се употребуваат за било каква употреба освен оваа намена.

Доколку Е-Течностите и Електронските Цигари / Вејп Апарати се користат надвор од специфираната употреба, Vape Shop MK не одговара за последиците проследени од погрешната употреба за истите.

Чувајте ги производите подалеку од дофат на деца и миленици. Пред да ги купите нашите производи, внимателно прочитајте ја страницата со нашите рокови и услови.

 СИТЕ ПРОИЗВОДИ НА ОВАА СТРАНИЦА ГИ УПОТРЕБУВАТЕ НА СВОЈ РИЗИК!

About Us

Назив: ДОИЛ ПРАЕТОРИАН ДООЕЛ Скопје - Подружница - ВЕЈП ШОП Скопје
Адреса : Иван Козаров бр.24 лок. 23-ТЦ Стара Рампа - Скопје

Contact Us

  • +38975427772
  • info@vapeshop.mk

Facebook

Vapeshop © 2021. UKION SHOPS